تبلیغات
عاشقانه - سیگار
تاریخ : پنجشنبه 1392/12/15 | 23:56 | نویسنده : slover

سیـــگار میکشـــم

یعـــنی هنوز حـــس میکنـــم که باز

راهیــست ســوی تو ...

از پشــت ویرانه هـــای تخیل ، از پشـــت قصه ها ...

از دوردســـت نگاه کودکان ، وقتــــی که می دوند ،

سوی شکـــوه و طراوت یک لحــــظه زندگی ...