تبلیغات
عاشقانه - پروفایل مدیروبلاگ

نام:امیرعلی

سن15

فیلم موردعلاقه:اکشن وجنگی و....

اهل:خراسان رضوی_سبزوار

ایمیلSLOVER.KAHEH@YAHOO.COM

تاریخ تولد:78/03/29

نام مدرسه محل تحصیل:دبیرستان شهیدبهشتی

خواننده موردعلاقه:مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاده..یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدی یـــــــــــــــــــــــــــــراحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ